Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie CK MANGO TRAVEL s.r.o.

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie CK MANGO TRAVEL, s.r.o. (ďalej len Všeobecné podmienky) sú platné pre všetky zájazdy a služby cestovného ruchu organizované CK MANGO TRAVEL s.r.o. (ďalej len CK). Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej iba zmluvy o zájazde, CZ), ktorú CK uzatvára s objednávateľom zájazdu. Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že tieto informácie sú mu známe a súhlasí s nimi.

I. Vznik zmluvného vzťahu
Účastníkmi zmluvného vzťahu sú: CK Mango Travel so sídlom Medená 29, 811 02 Bratislava, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom externých autorizovaných predajcov (ďalej iba CK) alebo vlastného predajného miesta, a objednávateľ (zákazník), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde, t.j. prijatím objednávateľom podpísanej zmluvy o zájazde a jej potvrdením zo strany CK. Zmluva o zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca. Obsah zmlúv o zájazde sa určuje podľa katalógu, cenníka a dodatočných ponúk CK, zákazníkom potvrdených objednávok týchto Všeobecných podmienok, príp. osobitných podmienok priložených k potvrdenej objednávke. Potvrdením zmluvy o zájazde sa CK objednávateľovi zaväzuje zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a súlade s dohodnutými podmienkami.

II. Predmet zmluvy
CK sa zaväzuje, že objednávateľovi poskytne zájazd vymedzený v predmete zmluvy o obstaraní zájazdu. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí zmluvnú cenu uvedenú v zmluve o obstaraní zájazdu. Vymedzenie zájazdu v katalógu obsahuje termín konania a program zájazdu a predbežnú cenu zájazdu. S prihliadnutím k rozsahu zájazdu sú v katalógu uvedené iba podstatné body programu a na trase cesty iba významné zastávky. Podrobný informačný materiál o zákazde objednávateľ obdrží najneskôr 3 týždne pred termínom zájazdu.

III. Cena zájazdu
Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde. V cenníku katalógu CK sú uvedené orientačné ceny. Cena zájazdu uvedená v katalógu sa môže do dátumu plánovaného odjazdu vplyvom rôznych skutočností zmeniť. CK môže zvýšiť cenu zájazdu alebo fakultatívneho programu v prípade zmeny okolností, ktoré nepriaznivo vplývajú na konečnú cenu zájazdu alebo fakultatívneho výletu (zmena kurzu slovenskej koruny voči zahraničným menám o viac ako 5%, zmena ceny pohonných hmôt, ceny hotelov, trajektov, leteniek, letiskových, diaľničných a iných poplatkov a pod.). CK musí túto skutočnosť oznámiť klientovi najneskôr 21 dní pred plánovaným odchodom zájazdu. CK môže tiež úmerne zvýšiť cenu zájazdu alebo fakultatívneho programu v prípade nižšieho ako kalkulovaného počtu účastníkov. Ak si táto úprava vyžiada zvýšenie ceny zájazdu o viac ako 15 %, má klient možnosť odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu bez zaplatenia storno poplatkov, a to v prípade, že tak urobí písomne do 5 dní od oznámenia zmeny ceny. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť CK cenu zájazdu nasledovne: Platná záloha je 50% z ceny zájazdu, v prípade leteckých zájazdov však minimálne vo výške letenky. Zálohu je potrebné uhradiť zároveň s podaním cestovnej zmluvy a až po úhrade zálohy nadobúda cestovná zmluva platnosť a klient si zabezpečuje svoje miesto na zájazde. Doplatok je potrebné uhradiť tak, aby CK obdržala túto úhradu najneskôr 42 dní pred odchodom zájazdu. Pokiaľ sa tak nestane, CK má právo postúpiť Vaše rezervované miesto ďalším záujemcom Vylúčený zákazník bude v tomto prípade písomne vyrozumený a prijatá záloha bude znížená o základný stornovací poplatok. Platbu môže zákazník uhradiť vkladom alebo prevodom na bankový účet CK, č. účtu: 2617126462/1100 Tatrabanka. Variabilný symbol: rodné číslo zákazníka a konštantný symbol 0308.

IV. Doprava a preprava
Letecká doprava nie je zahrnutá v cene zájazdu. CK sprostredkuje nákup leteniek a môže požadovať od klienta servisný poplatok za jej zabezpečenie. Uvedená cena leteniek v katalógu a na webovej stránke je orientačná a môže sa meniť. V cene letenky nie sú zahrnuté letiskové poplatky. CK nezodpovedá za meškanie leteckých spoločností. Ďalej CK nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu batožiny alebo jej poškodenie. Preprava na letisko Schwechat v Rakúsku je službou pre klientov, ktorí letia so skupinou v termíne uvedenom v definitívnych informáciách k zájazdu, cena tejto služby je zahrnutá v cene zájazdu. V prípade, že klient letí skôr, alebo sa vráti neskôr ako skupina, dopravu si zabezpečuje a hradí sám. Klient nemá nárok na žiadnu refundáciu v prípade nevyužitia tejto služby. V prípade, že si chce klient zabezpečiť vlastnú letenku pri leteckých zájazdoch, je to povinný oznámiť CK pri prihlásení sa na zájazd a uviesť túto požiadavku do zmluvy o obstaraní zájazdu, najneskôr však 2 mesiace pred plánovaným odchodom zájazdu. Klient, ktorý si zabezpečuje vlastnú letenku je povinný zabezpečiť si aj vlastnú dopravu na príslušné letiská na vlastné náklady a v prípade akýchkoľvek zmien v programe skupiny, či zmeny hotela nenesie CK žiadnu zodpovednosť. Za akúkoľvek zmenu týkajúcu sa leteniek v lehote 2 mesiace a menej pred plánovaným odchodom zájazdu je klient povinný uhradiť CK skutočne vzniknuté náklady, minimálny poplatok je 100 EUR. Prepravu počas zájazdov zabezpečuje zmluvný partner CK alebo využívame miestnu verejnú dopravu. Preprava je realizovaná: autobusmi, mikrobusmi, vlakmi, osobnými aj terénnymi autami, lodnými trajektami, člnmi.

V. Ubytovanie a stravovanie
Ubytovanie je zahrnuté v cene zájazdu. Najčastejšie ide o ubytovanie strednej kategórie (hotel, hostel, motel, lodge) podľa miestnych noriem, v oblastiach s nevybudovanou turistickou infraštruktúrou CK využíva aj jednoduché ubytovanie. Charakter ubytovania závisí od druhu zájazdu. Pri nahlásení jedného klienta na zájazd má v prípade nepárneho počtu klientov CK právo žiadať od klienta bez spolubývajúceho príplatok za jednoposteľovú izbu, resp. druhé lôžko. Výška príplatku závisí od typu zájadu (bližšie informácie v CK). CK môže samostatne cestujúcim klientom navrhnúť aj zlúčenie na dvoj- či trojposteľových izbách bez nutnosti zaplatiť príplatok. Stravovanie nie je zahrnuté v cene zájazdu a počas zájazdu si každý stravu zabezpečuje sám. Pri jej výbere ochotne poradí sprievodca. V prípade, že stravovanie bude v cene zájazdu, CK neposkytuje žiadnu náhradu klientom, ktorí túto službu v akomkoľvek rozsahu nevyužijú. Podrobnosti o ubytovaní a forme stravovania na zájazde sú súčasťou podrobných pokynov k zájazdu.

VI. Víza
Všetci klienti vrátane cudzích štátnych príslušníkov sú povinní zabezpečiť si platné vstupné víza krajín, ktoré navštívia v rámci zájazdu a s ktorými má ich domovská krajina vízovú povinnosť. CK môže ako službu poskytnúť vízový formulár a podať žiadosť o udelenie víz do danej krajiny za úhradu pre klientov, ktorí vlastnia pas SR a v určenom čase poskytnú CK všetky potrebné podklady na podanie žiadosti.V prípade, že klient nebude mať v pase platné víza danej krajiny, CK si bude nárokovať stopercentné storno poplatky ceny zájazdu a leteniek a lodnej prepravy. Udelenie, resp. neudelenie víz je výlučne v kompetencii príslušného zastupiteľského úradu.

VII. Zmeny dohodnutých služieb
CK si vyhradzuje právo v potrebnom rozsahu zmeniť program, trasu a ďalšie objednané služby, ktoré zahrňuje uzavretá Cestovná zmluva. CK neručí za úplné dodržanie programu predovšetkým v prípade živelnej pohromy, vypuknutiu nepokojov, vážnej choroby alebo úrazu účastníka zájazdu či sprievodcu. Vedúci zájazdu má právo na nutné úpravy programu aj v priebehu zájazdu, predovšetkým k prihliadnutiu bezpečnosti účastníkov. Prípadné náklady zapríčinené zásahom vyššej moci (napr. živelné pohromy, vypuknutie nepokojov a pod) hradí zákazník. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd z dôvodu nedostatočného počtu klientov. Túto skutočnosť musí objednávateľovi oznámiť najneskôr 1 mesiac pred odchodom. CK si vyhradzuje právo a objednávateľ súhlasí s posunom termínu leteckých zájazdov do 4 dní.. S výnimkou zmien uvedených v odst. VII a odst. III. má objednávateľ právo rozhodnúť sa, či bude so zmenami v CZ súhlasiť, alebo od zmluvy odstúpi. Odstúpenie od zmluvy je potrebné previesť písomne a to v lehote, ktorú určí CK. CK následne vráti zálohu v plnej výške. Pokiaľ tak objednávateľ neučiní, bude CK považovať zmeny za objednávateľom akceptované. Pokiaľ CK poruší svoje povinnosti vyplývajúce z uzavretej CZ, má zákazník právo na vrátenie zálohy.

VIII. Zrušenie účasti na zájazde
CK môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť iba z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností objednávateľom. Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CK, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty. Za deň odstúpenia od CZ zo strany objednávateľa je považovaný deň, kedy bola od zákazníka do CK doručená písomná informácia (aj v elektronickej forme) o zrušení jeho účasti na zájazde. Zákazník je povinný zaplatiť CK odstupné, pokiaľ odstúpi od CZ z iného dôvodu, akým je porušenie povinností CK vyplývajúcich z uzavretej CZ. Zaplatiť odstupné sa zaväzuje takto:
61 a viac dní.............................. 20,- Euro za každého účastníka zájazdu
od 60 do 45 dní...................................... 20 % z vopred stanovenej ceny
od 44 do 31 dní...................................... 50 % z vopred stanovenej ceny
od 30 do 21 dní...................................... 70 % z vopred stanovenej ceny
od 20 do 11 dní.......................................80 % z vopred stanovenej ceny
od 10 a menej .....................................100 % z vopred stanovenej ceny
CK si nárokuje storno poplatky spojené s nedostavením sa na zájazd (100% z ceny zájazdu, leteniek a lodnej dopravy), s vízami a ich zabezpečením, storno poplatky spojené so zabezpečením leteniek, inej dopravy, ubytovanie atď. Storno poplatky sa nebudú nárokovať v prípade, ak si klient za seba zabezpečí náhradníka. Má právo na vrátenie všetkých prijatých záloh a doplatkov znížených o náklady vzniknuté touto operáciou (rezervovanie leteniek a ubytovania). Náhradník je povinný zmenu ohlásiť. Náhradník si víza zabezpečuje sám. Storno-poplatky sa nenárokujú v prípade zmeny termínu alebo zvýšenia ceny zájazdu o viac ako 10% a pri navýšení ceny letenky o viac ako 15% /bez letiskových poplatkov/. CK je v tomto prípade povinná oznámiť účastníkovi novovzniknuté skutočnosti a vyžiadať si jeho súhlas. Taktiež si CK nebude nárokovať storno poplatky pri zrušení zájazdu z dôvodu nepredvídateľných skutočností {vis major}, napr. vážna politická situácia, prírodná katastrofa.../nie pri ochorení, pracovných, či rodinných povinnostiach, či prípadnom úmrtí klienta/ a tiež pri nedostatočnom počte účastníkov na zájazde. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán sa v predmete právneho vzťahu riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Zb. Na letenky sa vzťahujú osobitné storno podmienky leteckých spoločností.

IX. Podrobné pokyny k zájazdu
Podrobné informácie o zájazde budú upresnené v podrobných pokynoch k zájazdu. Objednávateľ ich obdrží minimálne štyri týždne pred dátumom odchodu zájazdu. Pokiaľ zákazník neobdrží podrobné pokyny ku zájazdu do troch týždňov pred odchodom, je povinný upozorniť na takúto skutočnosť CK.

X. Cestovné poistenie 
Každý účastník je povinný uzavrieť poistenie liečebných nákladov pred cestou a byť poistený počas celej doby trvania zájazdu, buď individuálne v príslušnej poisťovni alebo priamo v CK. Poistenie liečebných nákladov nie je zahrnuté v cene zájazdu. CK ponúka komplexné cestovné poistenie poisťovne ...... Pripoistiť si je môžné aj poistenie storna zájazdu.

XI. Poistenie proti úpadku CK
CK je poistená voči insolventnosti u ........... Na požiadanie klienta je CK povinná preukázať sa originálom garančného list vydaným ........

XII. Zodpovednosť za zákazníka na zájazde
Zákazník sa zúčastňuje zájazdu a programoch na ňom na vlastné nebezpečie. Zákazník je povinný riadiť sa v priebehu trvania zájazdu pokynmi vedúceho zájazdu a pri prípadnom individuálnom programe informovať vedúceho zájazdu o plánovanej trase a programe. V prípade ak fyzický a psychický stav klienta nezodpovedá náročnosti programu alebo, ak je klient pod vplyvom alkoholu, či iných omamných látok, má vedúci právo vylúčiť zákazníka zo športového programu alebo mu ho zakázať. CK nezodpovedá za majetok zákazníka v prípade poškodenia, straty či odcudzenia. Priebeh zájazdu, ktorý má za cieľ splniť predpokladaný program, si vyžaduje mieru disciplíny jej účastníkov. Sem patrí predovšetkým dodržiavanie vopred stanoveného času vyhláseného vedúcim zájazdu. V prípade, že sa účastník nedostaví k dopravnému prostriedku v stanovenom čase (max. čakacia lehota je 15 min.), bude mať možnosť pripojiť sa k zájazdu na vlastné náklady v najbližšej možnej zástavke.

XIII. Reklamácie
V prípade porušenia právnej povinnosti CK MANGO TRAVEL pri obstaraní zájazdu môže klient písomne vzniesť svoje nároky na adrese CK MANGO TRAVEL do 91 dní od skončenia zájazdu.

XIV. Osobitné podmienky
CK si vyhradzuje právo pri nepredvídateľných situáciách na zmeny programu počas zájazdu a na zabezpečenie adekvátneho náhradného programu. Náhrady vychádzajúce zo strateného času sa neposkytujú. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu zájazdu zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 21 rokov a osoby v rozmedzí od 15 do 18 rokov len na základe splnomocnenia podpísaného zákonnými zástupcami mladistvých (rodičmi). Zahraniční klienti CK sa prijatím podmienok podriaďujú právnemu poriadku SR. Hore uvedené podmienky sa týkajú všetkých zájazdov organizovaných a realizovaných CK v sezóne 2013 – 2014.

;